Algemene app voorwaarden

Hier vind je onze voorwaarden voor het gebruik van de RoadGuard App. Heel simpel, zodat iedereen het begrijpt!

Gebruikersvoorwaarden RoadGuard App
Versiedatum: 11-07-2022

Centraal Beheer biedt onder de naam RoadGuard pechhulpdiensten aan, waarmee je zonder abonnement een beroep kunt doen op professionele monteurs die bij ons zijn aangesloten. Via de RoadGuard App kan je pechhulp aanvragen en kom je direct in contact met een monteur die bij jou in de buurt is. Met een paar klikken is hulp onderweg.

1. Wat bedoelen we met ...?

 • App: De mobiele applicatie van RoadGuard.
 • Auto: Het motorrijtuig en aanhangwagens tot 3.500 kg, waarvoor je een dienst kunt aanvragen. Dit kan een auto, motor, brommer, scooter, busje of caravan zijn.
 • Dienst/Pechhulp: De pechhulp die je via de app kunt aanvragen voor jouw auto en die wij op locatie laten uitvoeren door een monteur
 • Je/jij/jou(w): De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de app en de diensten van RoadGuard, in privé als consument, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf óf namens onze klant.
 • Klant: Het bedrijf waarmee wij afspraken hebben gemaakt voor het zakelijk gebruik van RoadGuard en namens wie jij gebruik maakt van de app en de diensten van RoadGuard
 • Monteur: De pechhulpverlener die wij inschakelen om voor jou op locatie een dienst te verrichten
 • Overeenkomst: De contractuele relatie die tussen jou en ons tot stand komt voor de uitvoering van een dienst. Maak jij namens onze klant gebruik van pechhulp, dan komt er een overeenkomst tot stand tussen de betreffende klant en ons
 • Wij/ons: Centraal Beheer. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Services N.V., statutair gevestigd aan de handelsweg 2 in Zeist en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34136016. Het bezoekadres van Centraal Beheer is Laan van Malkenschoten 20 in Apeldoorn


2. Toepasselijkheid en wijzigen voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de app. 
Wij mogen deze voorwaarden altijd eenzijdig wijzigen. Wij informeren je bij wijziging en over de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden.

3. Gebruiksrecht

 • Voor het gebruik van de app heb jij een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht krijg je na acceptatie van deze voorwaarden.
 • Om gebruik te kunnen maken van de app, dien je:
  • te beschikken over een werkende en beveiligde internetverbinding.
  • te zorgen voor een device (zoals een smartphone) die de meest recente versie van de app kan uitvoeren.
  • de software up-to-date te houden (zie hiervoor ook artikel 7).
 • Wij kunnen aanwijzingen geven. Je bent gehouden om deze aanwijzingen op te volgen.
  Het gebruiksrecht is persoonsgebonden. Laat jij toch een ander gebruik maken van de app, dan is dit voor jouw rekening en risico. In dat geval zien wij de handelingen en het eventueel aanvragen en laten uitvoeren van een dienst als acties van of namens jou.
  Het is niet toegestaan om de app voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de app is bedoeld. Of op een manier die schadelijk voor ons of derden kan zijn. Het is in ieder geval verboden om:
  • de werking van de app te verstoren.
  • de broncode van de app te gebruiken of openbaren.
  • onze privacy en die van derden te schenden.

4. Prijzen

 • De app is gratis. Je betaalt niet voor het gebruik van de app.
 • Je betaalt zelf voor een device en internetverbinding om gebruik te kunnen maken van de app.
 • Vraag je een dienst aan in privé als consument of handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan ben je verplicht de kosten van de dienst te betalen.
 • Vraag je een dienst aan namens onze klant, dan betaalt deze klant voor de dienst.

5. Werking en beschikbaarheid

 • De app is een hulpmiddel om o.a. een dienst aan te kunnen vragen, waarmee een overeenkomst tot stand komt. Om jouw locatie te kunnen bepalen en te delen met de monteur. Om de locatie van de monteur te kunnen bekijken en met de monteur in contact te komen.
 • Wij doen ons uiterste best om de app beschikbaar te houden en goed te laten werken. Hiervoor hebben wij een inspanningsverplichting. Wij kunnen helaas niet garanderen dat dit altijd het geval is.
 • De app is met de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid ontwikkeld. En wordt ook op die manier onderhouden. Toch kunnen er fouten in de app voorkomen, zoals onjuiste informatie, onderbrekingen of virussen (van derden). Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Als je een fout ontdekt, horen wij dat graag.
 • Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de app te wijzigen. Dit is aan ons ter beoordeling.

6. RoadGuard membership


Maak je in privé gebruik van de app en pechhulp (dus als consument), dan word je gezien als RoadGuard-member. Let op: dit geldt dus niet bij gebruik namens onze klant (zakelijk gebruik).

 • Als member heb je recht op de “30 minuten-garantie”: is een monteur niet binnen 30 minuten bij jou? Dan ontvang je op de factuur een korting van EUR 0,50 voor iedere minuut dat je extra moet wachten. Tot een maximum van het factuurbedrag.
 • De termijn van 30 minuten begint te lopen vanaf het moment dat wij de aanvraag van een dienst via de app hebben ontvangen. En stopt als de monteur bij jou is.
 • De korting wordt verrekend met het factuurbedrag. En wordt niet in contanten uitgekeerd.
 • Het RoadGuard membership en de 30 minuten-garantie geldt alleen in Nederland. En alleen als je op dezelfde locatie blijft staan vanaf waar je de pechhulp hebt aangevraagd.

7. Software-updates

 • Wij zorgen ervoor dat software-updates voor de app aan jou worden verstrekt. Bijvoorbeeld om de app beter te laten werken, extra functionaliteiten toe te voegen of veiliger te maken.
 • Jij bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de (software van de) app. Dus voor het tijdig downloaden en installeren van updates. En dus ook voor de gevolgen als je dat niet doet.

8. Aansprakelijkheid

 • Onverminderd artikel 5 onder b en c, kunnen wij alleen aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan doordat wij tekort zijn geschoten in de nakoming van onze verplichtingen. Maar alleen als de tekortkoming én de schade aan ons kunnen worden toegerekend.
 • Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade van jou. En beperkt tot de som van maximaal de laatste drie (3) facturen die jij of onze klant voor de pechhulp heeft voldaan.
 • Onder directe schade wordt uitdrukkelijk geen indirecte schade als gevolgschade, gederfde inkomsten, winst, bedrijfsschade of schade door bedrijfsstagnatie verstaan.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de noodzakelijke werkzaamheden om de app goed te laten werken en veilig te houden. Zoals updates.
 • Jij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het gebruik van de app en het niet of op een onjuiste wijze nakomen van jouw verplichtingen. Jij vergoedt alle schade en kosten die wij lijden als gevolg van zulk soort aanspraken.
 • Heb je schade, meldt dit dan tijdig aan ons. Anders vervallen jouw rechten.

9. (Intellectuele) eigendomsrechten

 • Het (intellectuele) eigendom en vergelijkbare rechten op de app zijn van ons of derden, zoals partners. Dit geldt ook voor de onderliggende software en de inhoud van de app, zoals afbeeldingen, teksten, video- en audiofragmenten. Deze rechten worden niet van jou.
 • Anders dan voor zover deze voorwaarden toestaan, mag je zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of derde-rechthebbenden geen gebruik maken van het intellectuele eigendom en de vergelijkbare rechten. Of hier inbreuk op maken. Je mag de app, de inhoud daarvan en de software dus bijvoorbeeld niet kopiëren, namaken, wijzigen of verkopen.

10. (Tijdelijk) stopzetten en beëindigen

 • Wij mogen jouw gebruiksrecht tijdelijk stopzetten en beëindigen. Bijvoorbeeld als:
  • de app niet meer goed is beveiligd.
  • er misbruik wordt gemaakt van de app.
  • we stoppen met het aanbieden van de app.
  • je in strijd handelt met wet-, regelgeving of deze voorwaarden.
  • je op een wijze handelt waardoor wij of derden nadeel ondervinden. Zoals schade.
  Doen wij dit, dan heb je geen recht op een vergoeding.
 • Jij kan het gebruiksrecht beëindigen door jouw account of de app te verwijderen.

11. Vragen en klachten

 • Voor vragen en klachten kan je telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen:
  • Telefoonnummer: 055 579 80 96.
  • E-mailadres: roadguard@centraalbeheer.nl.
 • Heb je klachten, meldt dit dan tijdig aan ons. Anders vervallen jouw rechten.
 • Voor meer informatie over vragen en klachten, verwijzen we naar de algemene voorwaarden van RoadGuard. Deze vind je terug in de app en op onze website.

12. Privacy

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij wel en niet met jouw gegevens doen. En dat je weet wat jouw rechten daarbij zijn. In het privacy statement van RoadGuard lees je welke gegevens en informatie wij van jou verzamelen, gebruiken, delen en opslaan. En waarvoor we dat doen.

13. Slotbepalingen

 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd van geschillen over de app en deze voorwaarden kennis te nemen. Tenzij je als consument kiest voor alternatieve geschilbeslechting via het Europese ODR-platform. Wij zijn alleen niet verplicht hieraan mee te werken. Voor meer informatie hiervoor verwijzen wij je naar de algemene voorwaarden van RoadGuard.
 • Is een bepaling van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan ongeldig (verklaard), dan blijven de overige bepalingen of gedeeltes daarvan gelden.
 • Apple is geen partij bij deze overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de app.