Ruim 300.000 keer gedownload! Klantbeoordeling van 8.8

Privacyverklaring

Versie mei 2023 

Uw gegevens in vertrouwde handen 

Om gebruik te kunnen maken van de app van RoadGuard van Centraal Beheer hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.  

Welke gegevens gebruiken wij? 

Om van de dienstverlening van RoadGuard gebruik te kunnen maken, vragen wij aan u om ons de volgende gegevens te geven: naam, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en kenteken. Om onze diensten te kunnen uitvoeren hebben wij ook uw locatiegegevens nodig. Uw schademeldingen registreren wij ook. 

Uw locatiegegevens hebben wij nodig om te kunnen aangeven welke diensten wij u kunnen bieden. De diensten die wij kunnen bieden zijn namelijk afhankelijk van de locatie waar u bent. Daarnaast hebben wij ze nodig om de hulpverlener naar uw locatie te laten komen. Voor andere doelen gebruiken wij u locatiegegevens niet. 

Soms controleren wij uw identiteit 

Als u gebruik maakt of gaat maken van de dienstverlening van RoadGuard kunnen wij u vragen zich te identificeren. Ook kunnen wij om extra informatie vragen om te kijken of de opgegeven gegevens kloppen. Dat doen wij bijvoorbeeld via iDIN of persoonlijke identificatie op een locatie. 

Waarom mogen wij de gegevens gebruiken? 

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.  

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens 
  Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd. 
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
  Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons. Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten.  
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken  
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen  
 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen  
  De belangen van ons of van een derde. Wij kunnen de gegevens niet gebruiken als uw belangen zwaarder wegen. Gerechtvaardigde belangen kunnen bijvoorbeeld zijn: 
  • Administratieve doelen; 
  • IT doelen; 
  • Marketing; 
  • Fraudebestrijding; 
  • Managementinformatie; 
  • Product en dienstontwikkeling. 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?  

Wij gebruiken uw gegevens wanneer dat mag volgens de wet- en regelgeving om: 

 • u een product of dienst aan te bieden. 
 • een product of dienst af te sluiten.  
 • een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren. 
 • uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen. 
 • onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten.  
 • u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen.  
 • fraude tegen te gaan. In een persoonlijk onderzoek kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij over u op internet vinden.  
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen.  
 • ons aan de wet te houden.  
 • de integriteit, stabiliteit en veiligheid van de systemen te testen waarmee wij uw persoonsgegevens verwerken.  
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.  

Welke contactmomenten leggen wij vast? 

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:  

 • brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen; 
 • telefoongesprekken en chats; 
 • wat u op onze websites doet en bekijkt; 
 • wat u in onze apps doet en bekijkt; 
 • ons contact via social media, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp. 

Social Media 

Centraal Beheer kan via het web en (eigen) social media kanalen contact hebben met verschillende personen over onze organisatie, producten en/of diensten. Het gaat dan om klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, en bezoekers van onze websites. We willen daarmee nuttige en relevante informatie aanbieden. Ook beantwoorden we hiermee vragen die via social media aan ons gesteld worden. Wij volgen actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Het kan voorkomen dat Centraal Beheer hierbij persoonsgegevens vastlegt. Deze verwerken we natuurlijk in overeenstemming met dit privacy statement. Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor de content die social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens. 

Achmea B.V. is verantwoordelijk 

Centraal Beheer is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.  

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die? 

Soms geven wij uw gegevens door. Wij verkopen uw gegevens niet. Met de volgende bedrijven kunnen wij gegevens uitwisselen. 

 • Andere merken van Achmea.  
 • Onze leveranciers en zakelijke partners, zoals bergingsbedrijven.  

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels. 

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons? 

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.  

Als Centraal Beheer vertrouwelijke informatie per e-mail verstuurt, dan zorgen we ervoor dat dit veilig gebeurt.  

 Ontdekt u toch een kwetsbaarheid in onze internetdiensten? Via Responsible Disclosure van Achmea kunt u een melding maken. Het is fijn als u ons dit laat weten. Dan kunnen we maatregelen nemen en werken we samen aan het verbeteren van de veiligheid van onze gegevens en systemen. 

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens  

Uw locatiegegevens zien wij als gevoelige gegevens.  

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of waarvoor we deze mogen hergebruiken. Of zolang verplicht is voor de wet. Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in dit privacy statement, kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor juridische procedures, voor historisch- of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.  

Regels en wetten voor privacy  

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere: 

 • De Algemene verordening gegevensbescherming.  
 • De Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.  
 • De Telecommunicatiewet.  

Uw rechten  

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:  

 • uw gegevens bij ons opvragen.  
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.  
 • uw gegevens laten verwijderen. 
  Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.  
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. 
  Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.  
 • uw toestemming stoppen. Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer. 
 • uw gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf. 
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken. 
Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.  

We kunnen niet altijd meewerken aan uw verzoek. We nemen contact met u op wanneer dat zo is of als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te kunnen voldoen. 

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten 

Stuur ons een e-mail of een brief. Om er voor te zorgen dat we de gegevens van de juiste persoon gebruiken moeten we de identiteit kunnen vaststellen van degene die gebruik wil maken van zijn of haar rechten. Dit kunnen we doen met uw naam, telefoonnummer en kenteken van uw auto. Geef deze gegevens door wanneer u van uw rechten gebruik wil maken. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de identiteit niet vastgesteld kan worden aan de hand van de gegevens die we hebben, kunnen we vragen om een kopie van uw paspoort of ID-kaart. Dit kunnen we ook vragen wanneer het gaat om zeer gevoelige gegevens, zoals over uw gezondheid. Wanneer we vragen om een kopie van paspoort of ID kaart, wilt u dan uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw bericht.  

Stuur een e-mail aan avgloket@achmea.nl.  U kunt ook een brief sturen naar:  

Centraal Beheer  

T.a.v. AVG Loket 

Postbus 9150 

7300 HZ Apeldoorn  

U kunt veel van uw gegevens bekijken of veranderen op onze website.  

Heeft u een vraag, tip of klacht?  

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:  

Achmea B.V. 
Privacy manager 
Compliance & Operational Risk Management 
Postbus 866 
3700 AW Zeist 

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wij kunnen deze privacyverklaring veranderen 

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van mei 2023.